toponomastica in dialetto succisano

Raccolta Etimologica di Vocaboli in dialetto Succisano

La seguente è una raccolta di nomi dialettali con cui sono battezzate alcune località del paese e dei boschi di Succisa.
Succisa varia la pronuncia dialettale a seconda della zona e ho preferito non uniformarli ma lasciarli inalterati nella loro originalità.
L’utilità di tale elenco potrebbe essere per chi intende fare ricerche di tipo etimologico-geografico, oltre che per non perdere un patrimonio toponomastico

Cà d’Rusein                                                                                                                                                                                                                                                                    La Clumbera
La Bòcca                                                                                                                                                                                                                                                                         La Sunara                                                                                                                                                                                                                                                                   Burgatlu 

 Paciarotu                                                                                                                                                                                                                                                                       Bogiu du ranociu
Cà di Capurai
Cà di Gravagnein
Roncmalu
Ca d’Zocca(detto anche Ca' d' Bandon)                                                                                                                                                                                                                             Ca' dla Maetta
Cà du Riciu
Al Guastu
Al Castelu
Cà d’Celsu
Tragiare
Piăna d’Miton                                                                                                                                                                                                                                                                  La Pasla
Fuiaròzza        
Caseina d’Geppi
Al Bisaru
Costa dal Puzu
Piăna d’Burgadara
I Pumi
I Gioingi                                                                                                                                                                                                                                                                     Al Paseine
Costa dla Marza
Cà d’Burica
Piăn dal Vaia
Maserain
Pianela d’Richetu
Iara d’Valerio                                                                                                                                                                                                                                                                      Iara d'Carlotu
Roncaci
Bal du luvu
Caseina d’Bramein                                                                                                                                                                                                                                                        Funtòna d'Bramein                                                                                                                                                                                                                                                       Prà d'Burica                                                                                                                                                                                                                                                                 Iara d'Carlòtu                                                                                                                                                                                                                                                               Al Bandide

Piòna ad Fligiu
I Brugnarei
Cà di Preti
Mieisla
Prà Növu                                                                                                                                                                                                                                                                      Pra du Rè                                                                                                                                                                                                                                                                 Brocravaru
Funtòna du Rospu
Funtòna di Pòti
Al Pisaduru
Cà d’Giacumoin
Cà d’Tubia
Cà d’Dunelu
Cà d’Faioin                                                                                                                                                                                                                                                                     Ca' d'Seroin                                                                                                                                                                                                                                                                  Cà d'Guloin
Stèllo
Cà d’Nibalu
Piăna
Custelu
Cà d’Zanö
Ca d’Gazu
Cà d’Pasquoin
Cà d’Tognu                                                                                                                                                                                                                                                                       La Nava                                                                                                                                                                                                                                                                        Cà d' Tugnoin                                                                                                                                                                             Lagastrei                                                                                                                                                                                                                                                                        Cason ad Marcu
Madru
Funtanele
Costa dal Baităne
Cason dal Moru
Funtanele
Cason d’Marlamu                                                                                                                                                                                                                                                          Cason ad Brusafèru                                                                                                                                                                                                                                                                       Cason ad Vigiòtu
Piăna di Frà
Bguza
Garbe
Falgaró
Pianazze                                                                                                                                                                                                                                                                            Bora d'Trincadoin                                                                                                                                                                                                                                                              Bora d'Bernardu                                                                                                                                                                                                                                                             Prà d'Donati ( detto anche Orti d'Passalacqua)
Castagni d’Iona
Castagni dl’Asi
Claroide   

Rundangon                                                                                                                                                                                                                                                                     Macia di sessantoin                                                                                                                                                                                                                                                         Macia di quarantoin                                                                                                                                                                                                                                                          Ara d'Amadé                                                                                                                                                                                                                                                                   Marselu
Muloin d’Batistu
Piăna d’Munzorzu
Uciòn
Funtòna d’Preda
Tòcia d’Sănta Zita
Piăn dla Fazöla
Prà dal Gabloin
Guerza
Al Troi Funtòne
Lagòtu
Piăna di Ghiri
Canalu dal Vezòn                                                                                                                                                                                                                                                           Rio dl'Acquanoigra
Piăn dla Ròta
Al Zugalu
La Plada
Tòcia dla Dona Sarvadga
Piăn dla Flista
Lamaroti
Varsola
Canalu dal Lavacioine                                                                                                                                                                                                                                                       Cà du duru                                                                                                                                                                                Gurpein                                                                                                                                      Tòcia du martellu                                                                                                                                                                     Ramaceresa                                                                                                                                                                          Boscafù                                                                                                                                                                                                                                                                            Canal dal mândre                                                                                                                                                                                                                                                               Prà Grându                                                                                                                                                                  Ramaceresa                                                                                                                                                                                                                                                                        Acqua dala Serra                                                                                                                                                                                                                                                            I Madon dla Zuava                                                                                                                                                                                                                                                             Prà Strinà                                                                                                                                                                                                                                                                       Lagu dl'Alvira                                                                                                                                                                                                                                                                  U strinà d'Gianni                                                                                                                                                                                                                                                                Orti d'Gurpon                                                                                                                                                             Smaciaveciu                                                                                                                                                                                                                                                                      Lame d'Roncravozu                                                                                                                                                                                                                                                 Funtòna d'vagpora                                                                                                                                                                                                                                                            I mazzi                                                                                        Lidgà                                                     

 

file formato.pdf